NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY

GRATULUJEME VÍŤAZNÉMU NÁPADU

Víťazom nášho hlasovania o prémiu 1 000 Eur sa stal trojgeneračný nápad Otvorená škola spája generácie. Gratulujeme a tešime sa na jeho realizáciu.

Podporené projekty v roku 2021


 • Športový areál pre rodiny

  Hlavným cieľom je vybudovať na malom priestore jedinečný atraktívny športový priestor pre rodiny s deťmi, ktorý na Slovensku ešte niekde nie je - mobilné tribúny pre divákov, koše a ihriská pre deti od 3 rokov, lopty, športové náradie. Jedinečné ihrisko sa bude dať rozobrať a postaviť na námestiach, v nákupných centrách či v prírode. Na ihrisku budú môcť celé rodiny trénovať nový olympijsky šport 3x3 basketbal. 3x3 basketbal na jeden kôš je nový dynamický a divácky atraktívny šport, ktorý bol prvý krát prezentovaný aj na olympiáde v roku 2021 v Tokiu. Základné pravidlá basketbalu ako dribling, streľba, kroky, prihrávky sú v podstate rovnaké, avšak 3x3 basketbal je aktuálne veľmi populárny po celom svete, keďže sa väčšinou hrá vonku, na námestiach alebo v nákupných centrách, v podstate sa dá hrať všade- je dynamický a rýchly. V roku 2021 sa občianskemu združeniu podarilo zorganizovať 5 podujatí, ktorých sa zúčastnili nielen celé rodiny, ale aj reprezentanti Slovenska. Tréneri občianskeho združenia majú dlhoročné skúsenosti s trénovaním detí a účasťou na 3x3 turnajoch po celej Európe.

  Výška grantu: 2200 €

  Trenčín

  Projekt podal: OZ Telovýchovná jednota Štadión Trenčín

 • 90.výročie školy spája generácie

  Cieľom projektu je prepojiť generácie v obci na pôde školy pri príležitosti jej 90.výročia. Škola je prirodzeným styčným bodom a symbolom kontinua, prepájania obyvateľov obce, naprieč generáciami, rodákmi aj prisťahovanými, ktorí majú inak málo príležitostí na vzájomné stretnutia a získavania spoločných spomienok. V lete pri upratovaní skladu sa našla kronika školy, ktorá začína slávnostným otvorením meštianskej školy v Lozorne 28.10.1931. Osadenstvo ZŠ v Lozorne sa preto tejto udalosti venuje ako prierezovej téme - žiaci mali aktivity venované histórii školy. Na 1.stupni urobili zbierku starých šlabikárov a stavali model školy, na 2. stupni zbierali fotografie, vysvedčenia a spomienkové predmety od rodičov a starých rodičov, mali súťaž v prednese slávnostného prejavu, na výtvarnej výchove navrhli logo 90.výročia. Deti takisto prekladali spomienky jednej z prvých absolventiek do cudzích jazykov, výstavku starých pomôcok na výuku chémie. Tieto a mnohé ďalšie aktivity vyvolali veľký záujem nielen u rodičov, ale najmä u staršej generácie. Na stretnutí v klube dôchodcov boli dohodnuté ďalšie aktivity, ktoré prepoja všetky generácie. Na 1.stupni bude aktivita "pani učiteľka mojej učiteľky" - do tried prídu na návštevy bývalé pani učiteľky, ktoré učili dnešné pani učiteľky. Ženská spevácka skupina príde na nácvik školského spevokolu v krojoch s harmonikárom a naučia deti "lozornskú pjesničku". Na besedu prídu pamätníčky, ktoré píšu do miestnejho Spravodaja články v lokálnom nárečí. Výstupom projektu bude vernisáž s kultúrnym programom.

  Výška grantu: 1900 €

  Lozorno

  Projekt podal: Základná škola Lozorno

 • Ako pečie stará mama? Čo vyrobil starý otec?

  Cieľom projektu je mládeži a deťom predstaviť, predviesť a dať možnosť vyskúšať si upiecť koláče, chlieb, posúchy a dobroty starej mamy. Od starého otca sa naučiť vyrobiť niečo z dreva, z drôtika, z hliny, z kože. Plánom občianskeho združenia je vyrábať ľudové umelecké predmety z dreva, hliny, textilu, výšiviek , vyrábať kroje, tkať koberce, variť a piecť. Seniori majú dlhoročné skúsenosti a zručnosti, ktoré vedia takýmto spôsobom odovzdať mladšej generácii, aktívni dospelí zabezpečia a zorganizujú pravidelné aktivity, sú sprostredkovateľmi a tvorcami medzi seniormi a mládežou. Deti a mládež získajú vedomosti a zručnosti v priamej činnosti. Seniori načerpajú energiu a radosť pri odovzdaní zručností a dlhoročných vedomostí a skúseností. Vďačnosť, úcta, prirodzená autorita medzi 3 generáciami. Seniori budú odovzdávať svoje zručnosti a vedomosti pri každej remeselnej činnosti a varení . Dospelí budú usmerňovať, zabezpečovať a organizovať remeselné činnosti a práce, výstavy prác detí a mládeže, kultúrne podujatia s folklórnym programom. Deti sa budú učiť, vyrábať, pomáhať, vystupovať, rozdávať radosť a šťastie.

  Výška grantu: 2000 €

  Kolárovo

  Projekt podal: OZ Mlynček

 • Tradíciou k novej generácii hrdinov

  Dobrovoľní hasiči v Pezinku sú neoddeliteľnou súčasťou miestnej komunity. Pravidelne sa do svojich radov snažia prilákať aj deti a dorast a tak si vychovať nástupcov nielen v športovej, ale najmä v aktívnej výjazdovej činnosti a nezištnej pomoci občanom. Hlavne v zimných mesiacoch pociťujú absenciu dôstojného miesta na suché tréningy (vnútorné tréningy), teambuildingové aktivity, či besedy za účelom predávania skúseností medzi generáciami. Hoci má občianske združenie vo svojich radoch nielen aktívnych dospelých, ale aj seniorov, ktorí by s výchovou novej generácie radi pomohli, chýbajú však priestory na realizáciu a ďalšie vzdelávanie. OZ DHZ Pezinok-mesto preto v rámci tohto projektu vytvorí školiacu a spoločenskú miestnosť určenú nielen na spomínané tréningy, ale aj na ďalšie vzdelávanie aktívnych členov. Do úprav sa aktívne zapoja všetci členovia OZ DHZ Pezinok-mesto bez rozdielu veku. V miestnosti sa následne budú stretávať a odovzdávať si skúsenosti a vedomosti rôzne generácie, aj hravou formou.

  Výška grantu: 2100 €

  Pezinok

  Projekt podal: OZ Dobrovoľní hasičský zbor Pezinok

 • Kreatívna záhrada

  Zámerom Levočského kreatívneho spolku, O. Z. je vybudovanie verejne prístupnej kreatívnej záhrady v historickom jadre mesta. Momentálne v centre neexistuje vhodný priestor na plnohodnotné trávenie voľného času pre rodiny s deťmi, seniorov, turistov a návštevníkov mesta. Mnohí prichádzajú do mesta pozrieť si historické pamiatky a unavení hľadajú priestor na relax. Keďže sa v rámci historického centra nenachádza detské alebo workoutové ihrisko, či iný verejne prístupný priestor na aktívny oddych obyvateľov, či návštevníkov, vidí OZ veľký potenciál vo vybudovaní takéhoto "centra kreatívnej zábavy a oddychu", ktorý bude ladiť s koloritom mesta bez narušovania jeho historických hodnôt a krás. Priamo v centre mesta vznikne oáza relaxu pre ľudí, ktorí svoj voľný čas chcú tráviť duchaplne. Záhrada poskytne svoju náruč nielen k oddychu, ale i ku kreatívnej tvorbe, k pozdvihnutiu ducha prostredníctvom stálych aktivít v nej realizovaných - menších kultúrnych podujatí ( tvorivých dielní, autorských čítaní, stálych výstav, prednášok, detského kreatívneho kútika, atď). Vytvorí sa priestor na uspokojovanie kreatívnych potrieb všetkých vekových kategórií - práce žiakov ZUŠ, študentov umeleckých škôl, mamičiek na MD, začínajúcich tvorcov, hendikepovaných občanov, ktorí nachádzajú v našom meste už desaťročia svoje zázemie od špeciálnych škôl, cez rôzne strediská a centrá až po seniorov.

  Výška grantu: 2100 €

  Levoča

  Projekt podal: Občianske združenie Levočský kreatívny spolok

 • Komunitná oddychová záhrada

  Hlavnou myšlienkou projektu je vytvoriť relaxačno-oddychovú zónu so zeleňou, prvkami drobnej architektúry a mobiliárom na voľnej, nevyužitej ploche takmer v strede obce. Po revitalizácii areálu obec plánuje vysadiť okrasné rastliny a do vysokých záhonov bylinky a jahody. Na zavlažovanie rastlín využijú potok Dolinka, ktorý tvorí hranicu pozemku. Do výsadby budú zapojené aj deti a následne sa budú učiť starať sa o rastliny. Obec by chcela do areálu postupne osadiť detské preliezačky a hojdačky prevažne z dreva. Budú sem chodiť seniori i mamičky s deťmi aktívne relaxovať. V severozápadnej časti pozemku rastie vŕba košikárska, ktorú chcú využívať na remeselnú tradíciu - pletenie korbáčov, adventných vencov a košíkov. Po zrealizovaní zámeru budú môcť rodičia a starí rodičia v komunitnej záhrade pomáhať svojim deťom a vnúčatám rozvíjať vedomosti, zručnosti a kreativitu. Budú sa tu môcť stretnúť viaceré generácie a tí mladší popočúvať od starších, ako to bolo kedysi a určite aj dobré rady pri práci. Zároveň si tu budú môcť oddýchnuť v krásnom prostredí pod horou a nemusia ísť ďaleko. Obec Rakša je malá obec, ktorej deti chodia do škôl do okolitých dedín a vo svojej obci nemajú veľa možností sa stretávať a nie je tam miesto, kde by mohli tráviť čas.

  Výška grantu: 2000 €

  Turčianske Teplice

  Projekt podal: Obec Rakša

 • Trojgeneračný štafetový beh na lyžiach

  Podujatím Štafetový trojgeneračný beh na lyžiach chce škola podporiť aktívne trávenie voľného času aj medzigeneračne. Nadviažu na pilotný projekt bežkárskej dráhy v obci, ktorú základná škola s pomocou obce, miestneho lyžiarskeho strediska pripravila na poliach miestneho poľnohospodárskeho družstva minulú zimu. Cieľom bolo sprístupniť športové aktivity žiakom a ich rodinám aj v čase druhej vlny kovidovej pandémie, v období zatvorených telocviční, zakázaných hodín telesnej a športovej výchovy a aj ďalších športovísk. Vybrali si nenáročný šport, vhodný takmer pre každého, ktorému v regióne prajú aj klimatické podmienky - beh na lyžiach. Vytvorili sa dva bežecké okruhy na poli dostupnom priamo z centra obce o celkovej dĺžke 6km. Počet bežcov na lyžiach a ich pozitívne reakcie prekonali očakávania. Tento rok by škola chcela na spomínaný projekt nadviazať. Plánovaným podujatím by chceli ešte viac podporili fenomén rodinného športovania. Úlohou súťažiacich by bolo zostaviť trojgeneračné tímy a formou štafety v čo najrýchlejšom čase prejsť pripravenú trať. Škola by vďaka grantu chcela zakúpiť sady bežeckých lyží, topánok a palíc ktoré by boli k dispozícií na zapožičanie žiakom a ich rodinám počas celej zimnej sezóny, čím by sa odbúrala najčastejšia prekážka vo využití bežeckej trate -chýbajúce športové vybavenie.

  Výška grantu: 2000 €

  Spišské Bystré

  Projekt podal: Základná škola s materskou školou

 • Nezabúdajme na minulosť - revitalizácia Sadu života na Kališti

  Obec Kalište bola v roku 1961 vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. V Kališti bolo vysadených 101 stromčekov, ktoré symbolizujú vypálené obce a osady na konci druhej svetovej vojny. Cieľom tohto projektu je celoročne sa starať o tieto stromčeky, aby zostali trvalou pripomienkou na ničivú silu nacistov počas 2. svetovej vojny. Pri návštevách tejto kultúrnej pamiatky si žiaci všimli, že mnohé stromčeky chátrajú, pretože sú ničené lesnou zverou, nakoľko drevené ochrany stromčekov sú poškodené počasím alebo samotnými zvieratami. Žiaci chcú na jar skontrolovať, opravovať drevené opory a prípadne opätovne vysadiť tie stromčeky, ktoré nepriaznivé podmienky neprežili. Myšlienka stretnutí generácií na Kališti nie je nová, ale žiaci by chceli v tejto tradícii pokračovať aj v rámci svojej komunity – a to starať sa o stromčeky so svojimi rodičmi a starými rodičmi. V dnešnej dobe, keď po celej Európe silnejú skupiny neonacistov je viac než potrebné, aby si mladí ľudia uvedomovali hrozbu nedemokratických totalitných režimov, aby pochopili historické súvislosti a dokázali sa postaviť rastúcej sile neonacistov svojimi historickými vedomosťami. Človek, ktorý nepozná minulosť, nemôže budovať pokojnú budúcnosť. Spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi chcú študenti zveľaďovať túto národnú kultúrnu pamiatku a v diskusiách s lektormi z Pamätníka SNP v Banskej Bystrici spoznávať históriu jednotlivých vypálených osád, ktoré symbolizujú nasadené stromčeky.

  Výška grantu: 1800 €

  Banská Bystrica

  Projekt podal: Gymnázium A. Sládkoviča

 • 1000 a jeden skutok

  Cieľom projektu 1000 a jeden skutok je zlepšiť a skrášliť prostredie okresu Čadca. Jedná sa o pokračovanie úspešného projektu ktorý bol realizovaný na jeseň 2020. OZ chce vzbudiť záujem u mladých ľudí o svoje okolie, aktívne, formou dobrovoľníckych prác. Docieliť, aby nabrali nové zručnosti, sociálne skúsenosti a priateľstvá. Prostredníctvom mnohých projektov financovaných z grantu chcú v meste Čadca a okolitých obciach revitalizovať , vymaľovať a zútulniť verejné priestranstvá obnoviť malé oddychové zóny, detské ihriská, lavičky, dať novú tvár zanedbaným plochám a vysadiť novú zeleň., opraviť drevenú turistickú lávku - mostík. Prínos projektu bude vo vytvorení komunity rovnako zmýšľajúcich ľudí všetkých vekových kategórií, ktorým nie je ľahostajné ich okolie - chcú ho zveľadiť a rozvíjať. Vďaka vlastnej skúsenosti si budú ľudia zapojení do projektu viac vážiť svoje okolie.

  Výška grantu: 1550 €

  Svrčinovec

  Projekt podal: Občianske združenie pre krajšie Kysuce

 • Trojgeneračná záhrada, ktorá nás všetkých spája

  Pomocou tohto projektu vybudujú dobrovoľníci záhradu pre 3 generácie. Vytvoria miesto pre hrnčiarstvo, včelárstvo a rezbárstvo. Prvý kútik bude slúžiť pre hrnčiarstvo výroba keramiky (nádob a predmetov) z pálenej hliny. Spoločne postavia prírodný hrnčiarsky pec a zakúpia hrnčiarsky kruh, a vytvoríme miesto pre uskladňovanie produktov a výrobkov, pracovné stoly a lavičky z dreva pre túto aktivitu. Hrnčiarske umenie je často popisované ako liečebné a relaxačné. Pri točení a tvarovaní hliny je naša myseľ a telo v prirodzenej synergii a zároveň sa všetko točí okolo našich tvorivých ambícií a cieľov. Druhý kútik bude slúžiť pre včelárstvo. Vytvoríme malý drevený ekologický domček pre včeličky, nakúpime včelárske náradie pre chov. V spolupráci a podľa pokynov včelára zakúpime včelstvo. Našim zámerom je postupne vybudovať zážitkové komunitné včelárstvo, ktoré by okrem lokálnych kvalitných včelích produktov poskytovalo aj vzdelávanie a ukážky poctivého včelárskeho remesla pre návštevníkov, žiakov a turistov. Tretí kútik bude slúžiť pre rezbárstvo. Vytvoríme útulné miesto pre prácu, sedenie z prírodných materiálov. Týmto projektom chceme rozvíjať u detí jemnú motoriku, predstavivosť a zručnosť. V trojgeneračnej spolupráci sa bude odrážať spôsob života našich žiakov, ako aj úroveň výroby, kultúry a umenie našich predkov.

  Výška grantu: 2100 €

  Dvory nad Žitavou

  Projekt podal: Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Majthényi Adolf Alapiskola

 • Kinovagón - mobilný priestor pre oddych a vzdelávanie

  Zámerom projektu je úpravou vyradeného železničného vozňa vytvoriť unikátny mobilný priestor pre oddych a vzdelávanie. Vo vozni bude kinosála s kapacitou približne 30 miest, detský kútik, ktorý vznikne spojením troch kupé do jedného. Súčasťou bude aj knižnica a čitáreň, kde si budú záujemcovia môcť prečítať tematicky ladené knihy, vždy podľa ústrednej témy, ktorej sa budú týkať aj filmy v kinosále. Vozeň, ktorý sa podarilo OZ získať je v kompletnom stave, potrebuje však obnovu vnútorných priestorov a dôkladné vyčistenie od nánosov špiny. Takisto je potrebná úprava exteriéru. Vzniknutý priestor bude k dispozícii vždy v nedeľu v priebehu letných mesiacov, v areáli SIM v Martine, čo je verejný priestor určený pre oddych a zábavu, a konajú sa tu kultúrne podujatia. Nad rámec projektu predpokladáme využitie vozňa aj v iných kútoch Slovenska, ako sprievodný program rôznych podujatí. Vozeň bude totiž možné prepraviť kamkoľvek dosiahnu železničné koľaje. Vozeň sa bude využívať aj počas vzdelávacích exkurzií škôl do železničného múzea a pri organizovaní modelárskych workshopov.

  Výška grantu: 1550 €

  Martin

  Projekt podal: Občianske združenie Klub železničných modelárov Vrútky

 • 3G v akcii

  Zámerom projektu je vzájomné generačné obohatenie sa o vedomosti, skúsenosti a praktické zručnosti v modelových dielňach multikultúrnej školy a obce. Vytvorením „Krajčírskej dielne“, „Cukrárskej výrobne“, „3G reštiky“, „Cykloservisu“, „Ajty-ajmy univerzity“ tretieho veku a „3G banky“ si tri generácie vzájomne odovzdajú svoje zručnosti, vedomosti a schopnosti. Realizácia projektu vytvorí priestor pre spoznávanie a vzájomné pochopenie generácií a kultúr. Žiaci zároveň získajú reálny obraz o remeslách, odmenách za prácu, o hodnote peňazí, čo im pomôže v každodennom živote aj pri ich profesijnej orientácii. Počas projektu si žiaci v týždenných intervaloch vyskúšajú prácu v „Krajčírskej dielni“, „Cukrárskej výrobni“, „3G reštiky“, „Cykloservisu“, „Ajty-ajmy univerzity“ tretieho veku a „3G banky“. Majstrami výroby budú dobrovoľníci - dôchodcovia rôznych profesií, ktorí budú garantmi odbornosti. Každý žiak za svoju prácu získa adekvátnu odmenu formou finančnej odmeny, ktorú vytvorí 3G banka. Na záver záujemcovia o výučný list školského cukrára, kuchára,... vykonajú skúšky. Vzdelávať sa v IT technológiách a bezpečnosti na internete budú dôchodcovia a rodičia, ktorých bude učiť najmladšia generácia. Tri generácie si na poobedných stretnutiach odovzdajú svoje know-how. Vzájomne sa spoznajú a vytvoria si nové vzťahy.

  Výška grantu: 2100 €

  Závadka nad Hronom

  Projekt podal: Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom

 • Zahrajme sa spolu!

  Zámerom projektu je vytvoriť spoločné miesto pre deti, dospelých i seniorov, aby mohli aktívne tráviť voľný čas spolu bez obmedzení veku a pri aktivitách, ktoré majú v obľube všetky vekové kategórie. Spolu s dobrovoľníkmi občianske združenie upraví a revitalizuje nevyužitý priestor a vybudujeme petangové ihrisko a menšiu oddychovú zónu pre všetky vekové kategórie. Práve Petanque je hra, ktorú si v našej miestnej komunite obľúbili seniori, dospelí i rodičia a deti. Je to hra vhodná pre všetkých bez rozdielu, či hendikepu. Popri petangu si môžu návštevníci zahrať aj ďalšie netradičné športy (molki, kubb, bretonskú hru s pukmi a pod.), ktoré sú vhodné pre všetky vekové kategórie. Oddychová zóna bude využívaná na tvorivé aktivity a workshopy pre deti, dospelých i seniorov. Petangové ihrisko i oddychová zóna vytvoria priateľské miesto pre aktívne, bezpečné netradičné športovanie, tvorivý oddych v kruhu priateľov. Zároveň je to priestor na rozvíjanie pozitívnych vzťahov v miestnej komunite. Zároveň bude to priestor aj pre získavanie nových športových zručností pre deti z detského domova, ktoré ich rovesníci naučia hrať Petanque a spoločne sa zabavia pri ďalších športových aktivitách i tvorivých workshopoch.

  Výška grantu: 1600 €

  Zalužice

  Projekt podal: Občianske združenie Zalužka

 • Spojme sa dielom

  Projekt je určený pre všetky generácie žijúce v Považskom Chlmci - pôvodných (zväčša seniori) i nových (pracujúcich v meste Žilina) a ich deti (navštevujúce rôzne okolité školy, keďže v obci školu nemáme). Pre podporu komunity začalo v obci svoju činnosť OZ Pre Považský Chlmec. Jednou z jeho aktivít je pod vedením skúsenej keramičky/špeciálnej pedagogičky (obyvateľky obce Považský Chlmec) vedenie medzigeneračných keramických krúžkov a workshopov s možnosťou zapojenia i hendikepovaných jednotlivcov. OZ vytvára komunitný priestor pre zmysluplné trávenie času rodičov s deťmi, starých rodičov s vnukmi, kreativizáciu života a hlavne osobné stretnutia so zámerom spoločného trávenia času. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie pece s príslušenstvom na výpal keramiky. Kúpou pece na výpal keramiky bude mať OZ Pre Považský Chlmec možnosť ďalej budovať komunitné a inkluzívne centrum pre podporu medzigeneračných vzťahov, aktívne a zmysluplné vyplnenie času všetkých pôvodných (zväčša seniorov) i nových (pracujúcich v meste Žilina) obyvateľov a ich deti. Zriadením plno vybavenej keramickej dielne, kde by deti, mladí rodičia, seniori mali príležitosť nadviazať kontakty, odbúrať predsudky prameniace z nepoznania, smerujeme k vytvoreniu trvalo udržateľného bezpečného priestoru. Každý mesiac prebehne inkluzívny workshop na rôzne témy.

  Výška grantu: 2000 €

  Považský Chlmec

  Projekt podal: Občianske združenie Pre Považský Chlmec

 • Otvorená škola spája generácie

  : Už niekoľko rokov základná škola realizuje okrem pravidelných krúžkov pre žiakov i spoločné sezónne tvorivé dielne pre starších žiakov a študentov. Úspešne vyskúšali aj spoluprácu so starými rodičmi. Často sa k pridávajú aj niektorí rodičia, pomoc pri realizácii poskytujú i iní obyvatelia obce. Pôvodným cieľom bol rozvoj zručností a tvorivosti. Základná škola však zistila, že podstatná zmena nastala i v oblasti vzťahov medzi deťmi, ich rodičmi, miestnou komunitou. Vytvoril sa priestor pre vzájomnú komunikáciu, budovanie kvalitných medziľudských vzťahov. Týmto smerom sa chce škola uberať i ďalej a v širšom merítku. Má vybudovanú dielňu na výrobu keramiky a prácu s drevom, ale nemá dostačujúce materiálne vybavenie dielne. Ak sa ho podarí zabezpečiť, vie rozšíriť aj ponuku aktivít, o ktoré už naši frekventanti prejavili záujem (napr. šitie, háčkovanie...). Škola verí, že sa pomocou ich realizácie podarí ozdraviť vzťahy v rodinách, ktoré to potrebujú, zlepšiť vzťahy medzi mládežou, ale aj upevniť medzigeneračné putá. Aktivity budú zamerané na odovzdávanie skúseností, zručností a popritom na vzájomnú komunikáciu. Deti a mládež vedia pracovať s keramikou a naučia to rodičov i starých rodičov (aj iných záujemcov z komunity). Mamičky, babičky a iné ženy budú prezentovať svoje zručnosti v oblasti šitia, háčkovania a iných ručných prác a postupne sa to od nich naučia i deti a mládež. Medzi oteckami a dedkami sú zruční majstri, ktorí vedia pracovať s drevom, pliesť košíky. Škola vytvorí krúžky a každý si vyberie, čo ho zaujme.

  Výška grantu: 2000 €

  Selec

  Projekt podal: Základná škola s materskou školou Selec

Kontakt

Hana Tarabová
mobil: 0911 700 005
e-mail: hana.tarabova@365.bank
PDFinformácie o programe
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.